Inspectie elektrische installaties

Inspectie en keuring elektrotechnische installaties

Op uw verzoek keuren wij uw elektrotechnische installaties volgens de thans geldende normen: NEN 3140/NEN-1010

 

Uitsluitend op uw verzoek inspecteren en keuren wij de Elektrische Installatie van uw woning en of bedrijf op de werking en de Veiligheid ervan.

Bij de beoordeling van de veiligheid wordt door meting of beproeving nagegaan of wordt voldaan aan de eisen waaraan de Elektrotechnische installatie (s) of de technische voorzieningen moeten voldoen.

Na goedkeuring van uw installatie cq bedrijfsmiddel, wordt deze voorzien van een keuringsticker cq keuringsrapport

 

Wat wordt geïnspecteerd?

Bestaande elektrische installaties moeten met een bepaalde regelmaat worden geïnspecteerd. Deze inspectie zal zowel visueel als door metingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare informatie zoals het opleveringsrapport of het inspectierapport van de vorige inspectie, schema's en tekeningen. Door het gebruik van het gebouw en met name de elektrische installatie zullen ten gevolge van veroudering op termijn gebreken ontstaan. Het doel van deze inspectie is het lokaliseren van:

 • Fouten en gebreken bij de aanpassing of het gebruik van de installatie ontstaan
 • Verouderingsverschijnselen die ontstaan tijdens het gebruik van de installatie
 • Daarnaast is door de huidige productiedoelstellingen en kwaliteit van het werk van de technische dienst onder druk komen te staan.

Provisorische reparaties worden al snel als definitief beschouwd, wat als onaanvaardbaar geldt. Tot slot wordt tijdens de visuele inspectie beoordeeld of de installatie nog voldoet aan eventueel gewijzigde (bedrijfs)omstandigheden. Hierbij valt onder meer te denken aan ruimten met een andere gebruiksfunctie of wijzigingen in het productieproces. Elke installatie is aan veroudering onderhevig. Daarom zal er met een passende regelmaat een inspectie moeten plaatsvinden.

 

In de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (NEN-1010) deel 6; "inspectie" is vastgelegd dat indien aan de eisen van de bepalingen 5.101 van de NEN 3140 wordt voldaan ook is voldaan aan de in de NEN 1010 H.26 opgenomen in de bepalingen.

Hoe de inspectiefrequentie van de vaste elektrische installatie kan worden bepaald, wordt veelal tijden de eerste inspectie reeds vastgesteld. De periodieke inspectie bestaat veelal uit een visuele controle van de installatie en moet worden uitgevoerd zonder demontage. De visuele controle wordt aangevuld met metingen en beproevingen. Er dient te worden aangetoond, dat er is voldaan aan de eisen voor uitschakeltijden zoals aangegeven voor aardlekschakelaars en metingen om te zorgen voor:

 • De veiligheid van mensen en dieren tegen de invloed van elektrische schok en verbrandingen.
 • Bescherming tegen schade aan eigendommen door brand en hitte ten gevolge van een defect in een installatie.
 • De opsporing van defecten in de installaties en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

Wanneer er geen eerdere rapportage aanwezig is, kan een uitgebreider onderzoek noodzakelijk zijn.Door gewijzigde omstandigheden van onder andere productieprocessen kunnen heel andere eisen aan het elektrisch materieel worden gesteld. De indeling van ruimten is hierin zeer belangrijk, bijvoorbeeld:

 • Gewone ruimte wordt vochtige ruimte
 • Gewone ruimte wordt ruimte met gas-of ontploffingsgevaar, enzovoort.

 

De inspectie van de bestaande elektrische installatie zal veelal met een steekproef worden uitgevoerd.Tijdens de inspectie van de elektrische installatie zullen documenten worden gebruikt. Deze documenten zullen ook weer afhankelijk zijn van de grootte van de elektrische installatie.Voor een woning zal veelal een installatiekaart aanwezig zijn, terwijl voor grotere installaties veel meer aanwezig zal zijn onder andere:

 • Complete set revisietekeningen
 • Afname-en/of beproevingsrapporten
 • Explosieveiligdocumenten(indien van toepassing)
 • Gevarenzoneindeling(indien van toepassing)
 • Certificaten van elektrisch materieel.

 

Visuele controle

Visuele controle gaat meestal vooraf aan de metingen en beproevingen.Visuele controle moet worden uitgevoerd om vast te stellen dat vast aangesloten elektrisch materieel;

 • Nog steeds voldoet aan de veiligheidbepalingen uit de relevante productnormen;
 • Niet zodanig zichtbaar is beschadigd dat de veiligheid nadelig wordt beinvloed.

Hoewel elektriciteit niet zichtbaar is, is juist de visuele inspectie zeer belangrijk. Een ervaren elektrotechnicus ziet namelijk de gebreken en tekortkomingen. Alleen die zaken die niet zichtbaar zijn, moeten worden gemeten. De visuele inspectie wordt uitgevoerd met het doel afwijkingen van de veiligheidsbepalingen te lokaliseren en tevens eventuele gebreken en verouderingen op te sporen. Deze afwijkingen en gebreken kunnen de oorzaak zijn van gevaarlijke situstie. Bij visuele controle moeten de bovengenoemde punten, voor zover van toepassing worden gecontroleerd.

 

Metingen en Beproevingen

Door middel van metingen wordt onder meer vastgesteld, of de installatie met betrekking tot foutbescherming nog steeds in een goed staat verkeert en/of de belasting van de installatie voldoet aan de eisen die aan een brandveilige en doelmatige installatie worden gesteld.

Voor zover van toepassing kunnen onder meer de volgende metingen worden verricht:

 1. Isolatieweerstand;
 2. Aardverspreidingsweerstand;
 3. Impedantie van foutstroomketen;
 4. Arbeidsfactor;
 5. Belastingstroom;
 6. Weerstand van beschermingsleiding;
 7. Kortsluitvermogen;
 8. Aanspreekstroom van aardlekbeveiliging;
 9. Infraroodmetingen met behulp van thermografisch videosystemen.

 

Wij zijn ook DEKRA gecertificeerd

 

 Techniek Nederland

 

Klus aanmelden of meer informatie?